نمايي از ساختمان اصلي
نمايي از ساختمان اصلي
سردرب دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب
دانشكده علوم پزشکی
خوابگاه دانشجويي