نمایی از ساختمان اصلی واحد
مجتمع رفاهی فاطمیه
دانشکده علوم پزشکی
محوطه واحد
سر درب واحد